8/6/14

La vitrine
 
 
 
 
 
 
 
 
Rydeng Kunsthandel - Oslo
Instagram: @rydengoslo